Turneringsbestemmelser

Generelle turneringsbestemmelser for Himmelbjerg Golf Club

Alle turneringer afvikles efter Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew`s regler, samt de til enhver tid gældende lokale regler.

Der afholdes turneringer, hvor der kan være opstillet særlige propositioner.

Propositionerne vil altid være tilgængelige i Golfbox. Når intet andet er oplyst, vil det altid være klubbens generelle turneringsbestemmelser, som anført nedenfor, der er gældende.

 

Tilmelding

Tilmelding til alle turneringer sker via GolfBox

Betaling for en turnering skal være foretaget senest inden sidste tilmeldingsfrist udløber og de fleste turneringsfees betales online (med dankort/Visa dankort) ved tilmelding.
Hvis ikke turneringsfee er betalt inden tilmeldingsfristens udløb opkræves et  gebyr på kr. 25,00 for fremsendelse af faktura
.

Tilmelding er bindende og turneringsfee refunderes ikke efter tilmeldingsfristens udløb.
Deltagerliste, venteliste, startliste og resultater vil være tilgængelige på GolfBox , efterhånden som disse bliver ajourførte.

 

Mødetid

Spilleren skal have afhentet sit scorekort senest 15 min. før det starttidspunkt, der er angivet på startlisten.

Mødetid ved tee-stedet senest 5 min. før start. Spillerne skal starte på de tidspunkter og i den rækkefølge, som fremgår af startlisten.

Ved for sent fremmøde indenfor 5 min. efter starttiden idømmes 2 straffeslag på 1. hul i slagspil og tab af 1. hul i hulspil. Senere ankomst medfører diskvalifikation. Turneringsfee refunderes ikke ved en evt. diskvalifikation.

 

Forsinkelse af spillet

Utilbørlig forsinkelse af spillet i henhold til det af turneringsledelsen fastsatte tidsskema vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller, medføre 1 straffeslag (jf. regel 6-7). Gentagen forseelse 2 straffeslag, herefter diskvalifikation. For hulspil gælder regel 6-7 uden ændringer.

Brug af mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukkede under spillet. Tilladelse til at have telefonen åben, skal indhentes hos turneringsledelsen inden start. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation.

 

Caddie – Golfbuggy

Caddie er ikke tilladt i klubturneringer, ligesom det ikke er tilladt at bruge golfbuggy. Turneringsledelsen kan give dispensation for brug af golfbuggy.

 

Aflysning

En turnering kan kun aflyses, hvis det på forhånd mindste antal fastsatte deltagere ikke tilmelder sig, eller turneringen, på grund af banens tilstand eller vejret, ikke lader sig afvikle.

Turneringsledelsen skal give deltagerne besked om aflysningen og tilbagebetale turneringsfee, men turneringsarrangørerne er ikke forpligtet til at godtgøre deltagernes udgifter, som de måtte have afholdt i anledning af turneringen.

 

Handicap

Spilleren skal selv kontrollere, at spillehandicap er korrekt på spilledagen. For højt anført spillehandicap på scorekortet medfører diskvalifikation. For lavt anført spillehandicap på scorekortet medfører beregning ud fra det anførte spillehandicap.

Scorekort og placeringer

Scorekort afleveres uopholdeligt efter turneringens afslutning til turneringsledelsen i nøje overensstemmelse med golfreglerne (§6-6b). Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes ulæselige eller mangelfulde, kan medføre diskvalifikation.

Hvor intet andet er meddelt, afgøres placeringerne ved lige resultat således:

• Hulspilsmatcher – Resultatet afgøres ved ”Sudden death” play off. I matcher med handicap gives og modtages slag som i de netop færdigspillede 18 huller.
• Slagspilsturneringer/gunstart – Den spiller som har laveste handicap vinder foran den med højere handicap. Placeringen bibeholdes. Herefter lodtrækning. I stabelfordturneringer tælles point.

 

Præmieuddeling

Hvis en præmievinder ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, går præmien videre til den næste i rækken, men placeringen bibeholdes.

Er en vinder af en præmie for ”nærmest flaget” på par 3 hullerne eller ”længste drive” ikke til stede ved overrækkelsen, vil præmien blive brugt som ”klappepræmie”. Der vil blive trukket lod imellem alle afleverede scorekort, som ikke allerede er berettiget til en præmie.

For at vinde præmie for ”nærmest flaget”, skal bolden være på greenen i første slag og afstanden måles fra forreste hulkant til markeringsmærket, altså den korteste afstand imellem hul og markeringsmærke. HUSK puttelinjen må ikke berøres under opmåling, hvis der ikke er puttet ud. For at vinde præmie for ”længste drive” skal bolden være på fairway i første slag.

 

Protester, afgørelser og anke

I større turneringer udpeger turneringsledelsen en dommer/regelkyndig, som alene og endeligt afgør alle spørgsmål om faktiske forhold og regelspørgsmål.

Hvis en dommer/regelkyndig ikke er udpeget, afgør turneringsledelsen alene og endeligt spørgsmål om den korrekte forståelse og anvendelse af turneringens propositioner.

Anke vedr. kendelse eller etikette i forbindelse med en turnering, skal være klubkontoret i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse.