Vedtægter for Himmelbjerg Golf Club

§1

1.
Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune.

2.
Klubbens formål er at leje den af Himmelbjerg Golf A/S ejede golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

3.
Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

4.
Dette indebærer eksempelvis – men ikke udtømmende opregnet – at klubben først og fremmest eksisterer for medlemmernes skyld, at klubben er venlig og gæstfri, og at den i alle anliggender vil handle ud fra et princip om fairness.

5.
Idegrundlaget indebærer endvidere, at der først og fremmest skal være plads til klubbens medlemmer på banen, dernæst til medlemmernes gæster, dernæst til klubbens gæster og endelig, og kun hvis muligt, skal der være plads til andre.

6.
Afholdelse af Company Days og turneringer bør tilrettelægges i respekt herfor.

7.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§2

1.
Fysiske personer kan optages som aktive medlemmer eller passive medlemmer, jf. § 3. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på 18 huls banen.

2.
Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab, jf. § 3.

3.
Ansøgning om Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen (sekretariatet), som periodevis kan begrænse tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. Bestyrelsen afgør om medlemsoptagelsen kan ske.

§3

1.
Kontingentet omfatter de medlemskategorier, som bestyrelsen finder anvendelige. En liste over de til enhver tid gældende medlemstyper, vil være tilgængelig i klubben og/eller på hjemmesiden.

Et seniormedlemskab forudsætter, at man ejer en aktie i HG A/S eller lejer/låner en aktie eller betaler et indskud. Et medlem kan maksimalt eje/leje/låne én aktie.

2.
Indskuddets størrelse, kontingentets størrelse og fastlæggelse af andre rettigheder og forpligtelser for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Indskud, kontingent samt øvrige rettigheder og forpligtelser kan variere for de forskellige medlemskategorier.

3.
Bestyrelsen er bemyndiget til, i løbet af et kalenderår, at indføre nye hensigtsmæssige Flex-medlemskategorier med motiveret fastlæggelse og opkrævning af kontingent og/eller indskud og/eller Greenfee for spil på egne baner og/eller andre rettigheder og forpligtelser. Bestyrelsen er forpligtet til at forelægge sådanne nye Flex-medlemskaber for den kommende generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen kan begrænse antallet af medlemmer indenfor en medlemskabskategori.

4.
Ungdomsmedlemmer betaler ikke indskud eller erhverver en aktie. Ved overgang fra ungdomsmedlem til fuldgyldigt seniormedlem, på medlemmets 25 års fødselsdag skal medlemmet købe en aktie eller leje/låne en aktie eller betale et indskud.

5.
Studiemedlemmer skal ikke betale indskud eller erhverve en aktie.  Ved overgang fra studiemedlem til fuldgyldigt seniormedlem, senest på medlemmets 31 års fødselsdag skal medlemmet købe en aktie eller leje/lån en aktie eller betale et indskud. 

6.
Overgang fra én medlemskategori til en anden kan alene ske med 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli. Dog kan bestyrelsen, hvis der på en venteliste findes en person, til hvem en aktie kan overdrages, fravige eller afkorte dette varsel, ligesom overgang fra kortbanemedlemskab til et fuldgyldigt medlemskab kan ske med kortere varsel.

7.
Køb og salg samt leje/udlån af aktier i Himmelbjerg Golf A/S forvaltes af klubbens bestyrelse (sekretariatet) og noteres i selskabets elektroniske aktiebog. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for køb og salg samt leje/udlån af aktier. Retningslinjerne udleveres af sekretariatet og er tilgængelige på hjemmesiden.

8.
Alle med fuldgyldigt medlemskab modtager DGU-kort eller DGU-Flexkort, når kravene hertil er opfyldt.

9.
De af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt, med mindre andet er aftalt.

10.
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

11.
Kontingentrestancer ud over 30 dage medfører tab af retten til at spille på klubbens anlæg, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

12.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen og eventuelt påløbne gebyrer og renter er betalt af den ekskluderede.

13.
Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben har medlemmet pligt til at afhænde sin aktie i Himmelbjerg Golf A/S, når Himmelbjerg Golf Clubs bestyrelse fremsætter krav herom. Medlemmet skal ved udmeldelse eller eksklusion uopholdeligt aflevere sit DGU-kort.

14.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til enten en 1. juli eller 1. januar. Dog kan bestyrelsen, hvis der på en venteliste findes en person, til hvem en aktie kan overdrages, fravige eller afkorte dette varsel.

15.
Passivt medlemskab medfører, at medlemmet har pligt til, på forlangende af bestyrelsen, at afhænde sin aktie i Himmelbjerg Golf A/S.

Ønsker et passiv medlem, der har afhændet sin aktie igen at blive aktiv, indplaceres dette på en eventuel venteliste som ligeværdig med oprykkede ungdomsspillere, der også afventer at erhverve en aktie, med adgang hver anden gang.

§4

1.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2.
Ordinær generalforsamling afholdes i Silkeborg Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved annoncering i lokale dagblade, ved opslag i klubhuset, eller elektronisk med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne.

3.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

4.
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om klubbens opløsning eller ændring af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

6.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen på samme måde, som der blev indkaldt til den ordinære generalforsamling, med mindst 8 dages varsel, indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan da vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

7.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende, skal der afholdes skriftlig afstemning.

8.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer skal der, i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

10.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

11.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§5

1.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af budget
5. Fastlæggelse af medlemskategorier, medlemskontingenter og indskud
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg af formand (når denne er på valg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

2.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§6

1.
Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen af bestyrelsen afgår i lige år, medens den anden halvdel af bestyrelsen afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

2.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

3.
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem afgår i sin valgperiode, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af det afgåede medlems funktionsperiode.

4.
Foreningens formand vælges direkte af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

§7

1.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

3.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§8

1.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i klubbens anliggender. Bestyrelsen udpeger et medlem af bestyrelsen i Himmelbjerg Golf A/S.

2.
Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

3.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

4.
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

5.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene klubbens formue.

§9

1.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et regel- og ordensudvalg og et sponsor- og markedsføringsudvalg.

2.
Bestyrelsen udpeger/godkender udvalgsformændene.

3.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§10

1.
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

2.
Årsrapporten fremlægges i klubhuset og lægges evt. på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§11

1.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews’ fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

2.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem og tildeling af spillehandicap sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

3.
Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af introduktionskort.

4.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

5.
Enhver disciplinærafgørelse herunder generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§12

1.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 4, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

2.
Eventuelt overskud eller formue ved opløsning/afvikling skal tilfalde en anden forening m.v. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og almenvelgørende ller på anden måde almennyttigt formål.

Således ændret på ordinær generalforsamling den 28. marts 2017 og endelig godkendt på en ny generalforsamling den 18. april 2017

 

——————————————————————————————————————————————————————

 

Vedtægter for Himmelbjerg Golf A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1

 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S.

Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2 

Selskabets formål er at erhverve og eje en golfbane og dertil hørende løsøre samt tilhørende klubfaciliteter med henblik på udlejning.

Selskabets kapital:

§ 3

Selskabets aktiekapital er kr. 7.835.400,00, – skriver kroner syv millioner otte hundrede tre ti fem tusinde fire hundrede 00/100. Aktiekapitalen er fordelt i 853 aktier, hver med et nominelt pålydende på kr. 9.185,70.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn. Der er ikke udstedt fysiske aktiebreve.

Der oprettes en ejerbog, indeholdende navn og bopæl for alle kapitalejere samt antallet af deres kapitalandele. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. Selskabslovens § 51 stk. 4.

§ 4 

Aktierne kan alene ejes af medlemmer af Himmelbjerg Golf Club. Kapitalejerne har derfor pligt til at afhænde deres aktie samtidig med, at medlemsskabet af golfklubben ophører.

§ 5

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for over­dra­gelsen fra både overdrager og den, til hvem aktien overdrages.

§ 6

Ingen aktier har særlige rettigheder.

§ 7 

Der udbetales ikke udbytte i selskabet.

 

Generalforsamlinger:

§ 8 

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev eller mail til hver enkelt kapitalejer eller ved opslag i Himmelbjerg Golf Club’s klubhus eller på Himmelbjerg Golf Club’s hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 1 uge før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.

§ 9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af årsrapport.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Eventuelt.

§ 10

Hver kapitalandel på nominelt kr. 9.185,70 giver 1 stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.

Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, og skal i øvrigt overholde Selskabslovens § 106 og § 107.

§ 11 

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlings­måde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 12 

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 13 

Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det.

Kapitalejere der ejer 5 % af selskabets kapital kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt.

 

Selskabets ledelse:

§ 14

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelsen på 3-6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være kapitalejere.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalfor­sam­ling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 15 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner det påkrævet, eller når 1 medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 16 

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§ 17

Selskabet tegnes af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse. 

 

Regnskabsår og revision:

§ 18 

Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. – 31.12., med første regnskabsår fra stiftelsen den 01.06.2001 til den 31.12.2001.

 

Vedtaget på  generalforsamling 22. marts 2016